strona główna » o fundacji

Statut Fundacji Rozwoju

(tekst jednolity)

§ 1
Postanowienia ogólne

1.Fundacja pod nazwą „Fundacja Rozwoju: zwana w dalszej części Statutu "Fundacją", ustanowiona przez Fundatorów, działa na podstawie przepisów obowiązującej Ustawy o fundacjach z dnia 06 kwietnia 1984 r. tekst jedn. Dz. U. 1991 Nr 46 poz. 203 z późn. zm. oraz niniejszego Statutu.
2.Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
3.Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,
4.Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, przy czym dla celów współpracy
z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
5.Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółdzielni
i spółek oraz tworzyć spółki.
6.Fundacja używa okrągłej pieczęci z nazwą Fundacji oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
7.Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji.
8.Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.§ 2
Cele i zasady działania Fundacji

1.Celem Fundacji jest:
1). Inicjowanie i wspieranie działań zapewniających bezpieczeństwo siłę Polski oraz jej suwerenność gospodarczą dla uzyskania i utrzymania trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego państwa oraz dostatniego bytu jego obywateli
2). Inicjowanie przedsięwzięć w celu zdobycia i utrzymania równoprawnej pozycji społecznej i materialnej wsi w społeczeństwie polskim.
3). Podejmowanie działań i akcji na rzecz zachowania pełnej demokracji ekonomicznej
i społecznej, poszanowania i obrony praw do rozwoju i godnego życia wszystkich obywateli państwa polskiego.
4). Inicjowanie i wspieranie działań służących ochronie i popularyzacji wartości kultury polskiej i dziedzictwa narodowego, a w szczególności wartości i dziedzictwa Polskiego Ruchu Ludowego.
5). Podejmowanie działań w zakresie świadczenia usług: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego, pracy tymczasowej.

2.Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1). Organizowanie i finansowanie:

a). działań na rzecz urzeczywistnienia aspiracji obywateli RP, a w szczególności mieszkańców wsi polskiej w zakresie naukowym, naukowo - technicznym, oświatowym, oświatowo-wychowawczym,  kulturowym oraz kultury fizycznej, sportu, turystyki i wypoczynku,
b). szkoleń, kursów o tematyce społecznej i gospodarczej; w szczególności z zakresu ekonomii i rachunkowości, zarządzania, ochrony zdrowia, ochrony  środowiska naturalnego, prawa, rolnictwa i leśnictwa
c). konferencji i seminariów naukowych poświęconych społecznym i gospodarczym  problemom Europy, Polski, wsi,
d). działalności popularyzatorskiej, upowszechniającej idee społeczne idee demokracji, spółdzielczości i innych instytucji samorządności społecznej,
e). stypendiów dla najbardziej uzdolnionej młodzieży, zwłaszcza ze środowisk  wiejskich, nagród za wybitne osiągnięcia w nauce, aktywności społeczno- gospodarczej, publicystyce, oświacie i kulturze,
f). zakupu podręczników oraz pomocy naukowych dla dzieci i młodzieży z rodzin  znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
g). działań w zakresie gromadzenia, ochrony i upowszechniania dóbr kultury,
h). badań nad przeszłością,
i). instytucji z dziedziny kultury, w tym muzeów, bibliotek, klubów dyskusyjnych itp.
j). udziału dzieci i młodzieży z rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w życiu kulturalnym, naukowym, w szczególności organizowanie wypoczynku letniego i zimowego, wycieczek do  teatrów, kin, muzeów oraz innych dóbr kultury,
k). pomoc rodzinom, zwłaszcza rolniczym, z których osoby odbywają służbę wojskową,
l). upowszechnianie nowoczesnych metod działalności gospodarczej, produkcji rolnej  w tym rolnictwa ekologicznego, doradztwa rolniczego, wspierania inicjatyw społecznych w zakresie budowy dróg wiejskich i sieci telekomunikacyjnych na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę i kanalizację,
ł). działań w zakresie ochrony środowiska i zasobów naturalnych oraz odnawialnych źródeł energii,
m).działań w zakresie rozwoju agroturystyki oraz sportu masowego w środowiskach  wiejskich i małomiasteczkowych,
n). działań w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
o).działań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
p). działań na rzecz kultu religijnego,
r). rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na wsi,
s). systemu kształcenia zawodowego młodzieży wiejskiej oraz kwalifikacji zawodowych,
t). działań na rzecz integracji europejskiej,
u). usług doradczych na rzecz rolników oraz innych środowisk wiejskich,
w). działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
x).działań i szkoleń na rzecz osób poszukujących pracy, bezrobotnych oraz osób uzależnionych, a także zmieniających kwalifikacje zawodowe,
y). działalność agencji pracy tymczasowej.

2). Współpracę z innymi podmiotami, pracującymi na rzecz środowisk wiejskich i małych miast.

§ 3
Majątek, dochody Fundacji

1.Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 50.000,00 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych) przekazane Fundacji przez Polskie Stronnictwa Ludowe.
Z tego 40.000,00 złotych (czterdzieści tysięcy złotych) Fundacja przeznacza na działalność statutową i 10.000,00 złotych (dziesięć tysięcy złotych) - na działalność gospodarczą.
2.Źródłami finansowania Fundacji są:
1). Dochodu z majątku Fundacji,
2). Dotacje,
3). Dochody z działalności gospodarczej Fundacji,
4). Darowizny, spadki, zapisy.
3.Majątek i dochody fundacji są przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji.
4.W razie powołania Fundacji do dziedziczenia, Prezes Fundacji składa, za zgoda Rady Kuratorów, oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzucenia spadku.

§ 4
Organy Fundacji
Organami Fundacji są:

1.Rada Kuratorów.
2.Zarząd Fundacji.

§ 5
Rada Kuratorów

1.Radę Kuratorów, w składzie od 7 do 17 członków, powołuje Fundator, na czteroletnią kadencję, przy czym Przewodniczącym Rady jest każdorazowo Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.
2.Członkostwo w Radzie Kuratorów musi być potwierdzone pisemną zgodą Przewodniczącego i członków na uczestnictwo w pracach Rady.
3.Rada wybiera ze swego grona dwóch Wiceprzewodniczących i sekretarza..
4.Fundator ma prawo powołania i odwołania Rady lub jej poszczególnych członków w każdej chwili, także w trakcie trwania kadencji Rady.
5.Członkostwo w Radzie Kuratorów wygasa z powodu:
    - dobrowolnego zrzeczenia się,
    - śmierci,
    - odwołania,
    - skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa gospodarcze oraz przeciwko  zdrowiu i życiu.
6. Do kompetencji Rady Kuratorów należy w szczególności:
1). Uchwalanie zmian w statucie Fundacji.
2). Uchwalanie Regulaminu organizacyjnego Fundacji.
3). Powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach Zarządu Fundacji lub poszczególnych jego członków.
4). Ustalenie warunków zatrudnienia i zatrudnienie członków Zarządu.
5). Zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu Fundacji oraz regulaminów oddziałów
terenowych i zakładów.
6). Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji.
7). Nadzór nad działalnością Fundacji, rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych, udzielanie Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
8). Inspirowanie kierunków działania Fundacji, także w zakresie koncesji i zezwoleń określonych w § 7 ust.2.
9). Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących obciążenia, zastawu, zbycia lub zakupu nieruchomości.
10). Rada może zlecić biegłemu rewidentowi wydanie opinii o sprawozdaniu finansowym Fundacji, chociażby działalność Fundacji nie podlegała obowiązkowemu badaniu w zakresie sprawozdawczości finansowej przez takiego rewidenta.
11). Rada wykonuje swoje uprawnienia i obowiązki na posiedzeniach, na których podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy członków.
12). W sprawach dotyczących powoływania, odwoływania i zawieszania w czynnościach Zarządu lub poszczególnych jego członków oraz rozporządzeń majątkowych, Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w obecności, co najmniej połowy członków.
13). W przypadku równej liczby głosów za i przeciw uchwale, decyduje głos Przewodniczącego.
14). Posiedzenia Rady Kuratorów odbywają się przynajmniej raz na dwa miesiące. Zwołuje je Przewodniczący z inicjatywy własnej, na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji lub 3  członków Rady Kuratorów.
15). Radę Kuratorów reprezentuje jej Przewodniczący, lub upoważnieni przez niego jednej z wiceprzewodniczącego bądź sekretarz Rady.
16). Udział w pracach Rady Kuratorów jest honorowy.

§ 6
Zarząd Fundacji

1. Fundacją kieruje Zarząd.
2. Zarząd jest wieloosobowy i działa w składzie 2-5 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Prezesa i dwóch Wiceprezesów.
3. Zarząd podejmuje wszystkie decyzje dotyczące Fundacji, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji Rady Kuratorów.
4. Zarząd pracuje kolegialnie na podstawie Statutu Fundacji, Regulaminu Fundacji oraz Regulaminu pracy zarządu, zatwierdzonego przez Radę Kuratorów.
5. Zarząd wykonuje swoje uprawnienia i obowiązki na posiedzeniach, na których podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy członków.
6. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw uchwale, decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. W sprawach zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji, których wartość przekracza 100.000 (sto tysięcy) złotych uchwały zarządu wymagają zatwierdzenia przez Radę Kuratorów.
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz na miesiąc, na podstawie pisemnego zawiadomienia dostarczonego wszystkim członkom Zarządu, co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie winno zawierać datę, godzinę, miejsce, termin
i porządek obrad posiedzenia Zarządu.
9. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub dwóch członków Zarządu łącznie, w tym wiceprezes, a także Przewodniczący Rady Kuratorów.
10. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch  członków Zarządu, działających łącznie.
11. Pełnomocnictwa procesowe do zastępowania Fundacji przed sądami, organami władzy
i administracji udziela Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu, działających łącznie.
12. Pierwszy Zarząd Fundacji powołany jest przez Fundatora.

§ 7
Działalność Gospodarcza


1.Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
    1). wydawanie książek, gazet i czasopism oraz wydawnictw multimedialnych,
    2). pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana,
    3). sprzedaż detaliczna artykułów codziennego użytku oraz książek, gazet i artykułów     piśmiennych,
    4). pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową,
    5). pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania gdzie indziej nie sklasyfikowane,
    6). działalność gastronomiczna, w tym przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych,
    7). zagospodarowanie, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
    8). wynajem nieruchomości na własny rachunek,
    9). zarządzanie i administrowanie nieruchomościami,
    10). działalność w zakresie oprogramowania, tworzenia i przetwarzania baz danych,
    11). promocja i reklama,
    12). organizowanie i prowadzenie szkół średnich i wyższych o profilu humanistycznym,  zawodowym i przyrodniczym,
    13). organizowanie i prowadzenie pozaszkolnych form kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowanych,
    14). organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie sportu masowego, turystyki i wypoczynku,
    15).organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym,
    16). rozpowszechnianie filmów i nagrań audio i video,
    17). działalność radiowa i telewizyjna,
    18). działalność agencji informacyjnych.
    19) usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ksiąg podatkowych
    20) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
    21) badanie rynku i opinii publicznej
    22) usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (Public Relations) i komunikacji
    23) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych


2.Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub w formie wyodrębnionych zakładów, działających na podstawie regulaminu Fundacji zatwierdzonego przez Radę Kuratorów.
3.Decyzję o wyodrębnieniu zakładów, o których mowa w ust. 2, podejmuje zarząd Fundacji po uzyskaniu zgody Rady Kuratorów. Wyodrębnionym zakładem kieruje dyrektor i jest powoływany przez Zarząd Fundacji. Dyrektor jest pełnomocnikiem zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładu. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążania, zwłaszcza do zbycia i obciążania nieruchomości, potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji, wydawane za zgodą Rady Kuratorów. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków jego Dyrektora, określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji i zatwierdzony przez Radę Kuratorów.
4.Fundacja prowadzi scentralizowaną rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8
Postanowienia końcowe.

1.Statut niniejszy może być zmieniony przez Radę Kuratorów uchwałą podjętą większością 2/3 głosów, w obecności, co najmniej połowy członków Rady.
2.W razie likwidacji, cały majątek Fundacji, pozostały po zaspokojeniu zobowiązań wobec wierzycieli oraz kosztów likwidacji, przechodzi na rzecz podmiotu prawnego, wskazanego przez Radę Kuratorów, z zastrzeżeniem, że realizuje on cele społecznie użyteczne, zgodne z art. 1 ustawy o fundacjach.
3.Niniejszy Statut obowiązuje z chwilą zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.


Warszawa, 29 marca 2017 r.

Adres:

Fundacja Rozwoju
ul. E. Ciołka 15
01-445 Warszawa,

tel.  (22) 654 00 37
fax. (22) 654 53 85
email: biuro@fundacjarozwoju.pl

 

 

 

Copyright © 2016 Fundacja Rozwoju. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów tylko za wyraźną zgodą.